Xem nhanh

6/recent/ticker-posts

Quy định mới nhất về đổi họ, tên cho con, trường hợp nào được đổi họ tên cho con?

 Thủ tục đổi họ, tên trong giấy khai sinh là quyền của công dân được pháp luật công nhận. Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp đều được phép thay đổi họ, tên của mình, chỉ trong những trường hợp nhất định, đáp ứng được các điều kiện nhất định thì mới có quyền thực hiện thủ tục thay đổi họ, tên, trong phạm vi bài viết này Luật sư Đông sẽ có bài viết hướng dẫn thủ tục đổi họ, tên cho con như sau:

Cơ sở pháp lý

  • Bộ luật dân sự 2015
  • Luật Hộ tịch 2014

Điều kiện để được thay đổi họ, tên trong giấy khai sinh

Điều 27 Bộ luật Dân sự ghi nhận 08 trường hợp cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ, gồm:

- Thay đổi họ cho con đẻ từ họ của cha đẻ sang họ của mẹ đẻ hoặc ngược lại;

- Thay đổi họ cho con nuôi từ họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ sang họ của cha nuôi hoặc họ của mẹ nuôi theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi;

- Khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại họ cho người đó theo họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ;

- Thay đổi họ cho con theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc của con khi xác định cha, mẹ cho con;

- Thay đổi họ của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

- Thay đổi họ theo họ của vợ, họ của chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại họ trước khi thay đổi;

- Thay đổi họ của con khi cha, mẹ thay đổi họ;

- Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.
Điều kiện được thay đổi tên
Điều 28 Bộ luật Dân sự 2015 khẳng định cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi tên trong 07 trường hợp sau đây:

- Theo yêu cầu của người có tên mà việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó;

- Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt;

- Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con;

- Thay đổi tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

- Thay đổi tên của vợ, chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại tên trước khi thay đổi;

- Thay đổi tên của người đã xác định lại giới tính, người đã chuyển đổi giới tính;

- Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.
Vậy, trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định khi thay đổi họ, tên là trường hợp nào?
Căn cứ khoản 1 Điều 17 Thông tư 04/2020/TT-BTP, việc cải chính hộ tịch (thay đổi họ, tên) được giải quyết sau khi xác định có sai sót khi đăng ký hộ tịch (sai sót của người đi đăng ký hộ tịch hoặc sai sót của cơ quan đăng ký hộ tịch); không cải chính nội dung trên giấy tờ hộ tịch đã được cấp hợp lệ nhằm hợp thức hóa thông tin trên hồ sơ, giấy tờ cá nhân khác.

Thủ tục thay đổi họ, tên cho con trong giấy khai sinh

Quy định về thay đổi họ, tên cho con trong giấy khai sinh

Theo khoản 1 Điều 7 Nghị định 123/2015/NĐ-CP, việc thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi phải có sự đồng ý của cha, mẹ người đó và được thể hiện rõ trong Tờ khai; đối với người từ đủ 09 tuổi trở lên thì còn phải có sự đồng ý của người đó.

Điều 28 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định:

1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc đổi tên trong các trường hợp sau đây:

a) Theo yêu cầu của người được nêu tên mà việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, phương hại đến tình cảm gia đình, danh dự, quyền và lợi ích hợp pháp của người đó;

b) Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi thay đổi tên cho con nuôi hoặc khi người được nhận làm con nuôi chấm dứt việc làm con nuôi và người đó hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy tên của cha đẻ hoặc mẹ nuôi mẹ nữa. ;

c) Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ của con;

d) Thay đổi tên của người đã mất đã được truy tìm huyết thống;

đ) Thay đổi tên của vợ, chồng trong quan hệ vợ chồng và quan hệ gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc tìm lại tên trước khi thay đổi;

e) Thay đổi tên của người đã thay đổi giới tính, người đã thay đổi giới tính;

g) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về hộ tịch.
2. Việc đổi tên cho người từ chín tuổi trở lên phải được người đó đồng ý.
3. Việc thay đổi tên của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo tên cũ.

Căn cứ vào quy định trên, có thể yêu cầu đổi họ của con từ họ của cha sang họ của mẹ.
Theo quy định tại Điều 88 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014: “Con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hoặc do người vợ mang thai trong thời kỳ này là con chung của vợ, chồng”; mặt khác, con luôn mang họ của cha nên nếu bạn muốn đổi họ của con từ họ của cha sang họ của mẹ thì về nguyên tắc phải có sự đồng ý của cả cha và mẹ. Mặc dù chị bạn đã ly hôn với chồng và người chồng không muốn nuôi dưỡng, cấp dưỡng con nhưng điều này không ảnh hưởng đến quyền của cha đối với con chung. Do đó, nếu người chồng không đồng ý đổi họ cho con thì không thể đổi họ của con chị bạn từ họ của cha sang họ của mẹ.

Nếu người chồng đồng ý bằng văn bản về việc đổi họ cho con thì chị gái bạn có thể làm đơn gửi cơ quan nhà nước có liên quan đề nghị đổi họ của con từ họ của cha sang họ của mẹ. Theo quy định tại Nghị định 123/2015/NĐ-CP, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký khai sinh trước đây có thẩm quyền quản lý việc thay đổi, cải chính hộ tịch của người dưới 14 tuổi và hoàn thiện tình trạng hôn nhân trong mọi trường hợp, không phân biệt tuổi tác. Do con của chị bạn đã 11 tuổi nên theo quy định tại khoản 27 điều 2 bộ luật dân sự thì việc thay đổi họ của cháu phải có sự đồng ý của người con này.

Cơ quan có thẩm quyền thay đổi họ, tên

- Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi họ, tên cho người chưa đủ 14 tuổi (Điều 27 Luật Hộ tịch 2014);

- Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi họ, tên cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở trong nước (khoản 3 Điều 46 Luật Hộ tịch).

Thủ tục thay đổi họ, tên trong giấy khai sinh

Căn cứ Điều 28 và Điều 47 Luật Hộ tịch năm 2014, thủ tục thay đổi họ, tên của công dân được tiến hành như sau:

Bước 1: Nộp Tờ khai

Người yêu cầu thay đổi họ tên nộp Tờ khai cải chính hộ tịch theo mẫu quy định và giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Đồng thời phải xuất trình bản chính Giấy khai sinh của người cần thay đổi họ và tên và các giấy tờ có liên quan làm căn cứ cho việc thay đổi họ tên.
Bước 2: Nhận kết quả

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, nếu thấy việc thay đổi, cải chính hộ tịch là có căn cứ thì Thừa phát lại đăng ký vào Sổ hộ tịch cùng với người yêu cầu đăng ký việc đăng ký hộ tịch. thay đổi hộ tịch. Việc thay đổi, cải chính hộ tịch được ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã để giao cấp trích lục cho đương sự.
Sau đó, ghi nội dung thay đổi, cải chính tình trạng hôn nhân vào Giấy khai sinh

Trong trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn có thể kéo dài thêm tối đa là 3 ngày làm việc. Trường hợp đăng ký thay đổi họ, tên ở nơi khác không phải nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch cho người được ủy quyền. Uỷ ban nhân dân nơi đăng ký hộ tịch để đăng ký trước vào Sổ hộ tịch.

Phí thay đổi họ và tên

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư 85/2019/TT-BTC, lệ phí hộ tịch thuộc thẩm quyền của HĐND cấp tỉnh. Mỗi tỉnh sẽ có phí sang tên khác nhau.
Việc thay đổi họ không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo họ cũ.
Sau khi đã thay đổi họ, tên trong Giấy khai sinh, người thay đổi họ, tên được làm lại, cải chính thông tin trên các giấy tờ có liên quan theo quy định của pháp luật.

Sau khi ly hôn muốn đổi họ cho con thì thủ tục như thế nào?

Thưa luật sư, Sắp tới tôi và chồng tôi chuẩn bị ly hôn, tôi không muốn con mang họ bố vì tôi đã tách sổ hộ khẩu chỉ cho mẹ và tôi. Giờ tôi muốn đổi họ cho con thì thủ tục như thế nào? Xin luật sư tư vấn. Cám ơn!
Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại điều 27 bộ luật dân sự 2015 về thay đổi họ, tên

Quyền thay đổi họ

1. Cá nhân có quyền làm đơn đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ trong các trường hợp sau đây:

a) Thay đổi họ của con đẻ từ họ của cha đẻ sang họ của mẹ đẻ hoặc ngược lại;

b) Thay đổi họ của con nuôi từ họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ sang họ của cha nuôi hoặc họ của mẹ nuôi theo yêu cầu của cha đẻ hoặc mẹ nuôi;

c) Khi con nuôi chấm dứt việc làm con nuôi và người đó hoặc cha đẻ, mẹ đẻ của con nuôi yêu cầu lấy lại họ của con nuôi theo họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ;

d) Thay đổi họ cho con theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc của con khi xác định cha, mẹ đẻ của con;

đ) Thay đổi họ của người lưu lạc đã tìm được huyết thống;

đ) Thay đổi họ theo họ của vợ, chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc để thay thế họ. trước sự thay đổi;

g) Thay đổi họ của con khi cha hoặc mẹ thay đổi họ;

h) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về hộ tịch.
2. Việc thay đổi họ cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải được người đó đồng ý.
3. Việc thay đổi họ không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo họ cũ.

Theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình 2014, con do người phụ nữ mang thai hộ trong thời kỳ hôn nhân sinh ra là con chung của vợ chồng. Do đó, cả vợ và chồng đều có quyền và nghĩa vụ đối với con, kể cả khi vợ chồng ly hôn hoặc chấm dứt quan hệ hôn nhân. Ngoài ra, căn cứ Khoản 1 Điều 7 Nghị định 123/2015/NĐ-CP Nghị định hướng dẫn Luật hộ tịch 2014 quy định:

“Điều 7. Điều kiện thay đổi, cải chính hộ tịch

1. Việc thay đổi họ, chữ đệm, tên của người dưới 18 tuổi theo quy định tại khoản 1 Điều 26 của Luật hộ tịch phải được cha, mẹ của người đó đồng ý và ghi rõ vào tờ khai. ; Đối với người từ 9 tuổi trở lên cũng cần có sự đồng ý của người này.
Vì vậy, mặc dù hai vợ chồng đã ly hôn nhưng cô ấy đã ly thân và muốn thay đổi họ của con mình. Căn cứ vào quy định trên thì chúng tôi vẫn phải đảm bảo quyền và nghĩa vụ của người cha đối với con mình. Do đó, việc thay đổi họ cho 2 con của bạn phải thể hiện rõ sự đồng ý của người cha trong đơn yêu cầu thay đổi, đây là yêu cầu bắt buộc

Luật sư Đông hỗ trợ thủ tục Thay đổi họ, tên cho con trên giấy khai sinh

  • Nhận ủy quyền hỗ trợ giải quyết nhanh gọn, không mất thời gian đi lại;

  • Hỗ trợ khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước để thực hiện thủ tục thay đổi họ tên cho con
  • Hỗ trợ soạn toàn bộ hồ sơ, các đơn, văn bản cần thiết;

  • Tư vấn soạn hồ sơ hoặc tư vấn giải quyết trọn;

  • Hỗ trợ xử lý nhanh không phải đi lại nhiều lần..

Thông tin liên hệ

Luật sư Đông. SĐT - Zalo - Viber: 0362735057
EmailLuatsudong06@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/Luatsutd 


Luật sư Đông hỗ trợ tư vấn Miễn phí nên khách hàng hoàn toàn yên tâm, Luật sư chỉ thu phí khi thực hiện công việc cụ thể. Vì vậy đừng ngần ngại hãy nhắn tin cho Luật sư qua zalo hoặc liên hệ trực tiếp  theo số điện thoại trên để được hỗ trợ tư vấn tốt nhất

Đăng nhận xét

0 Nhận xét